Založíme Vám občianske združenie ( spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub ) za výhodnú cenu od 116,- €

Cena zahŕňa:

 vypracovanie stanov 

– návrh na registráciu ( vrátane jeho podania na Ministerstvo vnútra )

– registračný poplatok

Je možné si doobjednať  aj ďalšie úkony ako napríklad zvolanie členskej schôdze, voľbu orgánov OZ, vrátane jednotlivých zápisníc a všetky služby súvisiace s prevádzkou a chodom združenia. Zabezpečíme Vám vedenie účtovníctva, v prípade ak občianske združenie bude vykonávať podnikateľské činnosti ohlásenie živnosti, koncesie licencie

Čo je občianske združenie a kto ho môže založiť.

Občianske združenie je právnickou osobou ( je to aj napríklad spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub ) – čo znamená, že môže konať vo vlastnom mene ( uzatvárať zmluvy, prijímať dary, granty, disponovať so svojím majetkom, byť zamestnávateľom, vykonávať podnikateľskú činnosť – samozrejme pre podporu cieľa pre ktorý bolo založené ) a nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie.   Cieľ občianskeho združenia sú obvykle uplatnenie záujmov jeho členov, alebo aj verejno-prospešné aktivity. ( zákon 83/1990 Zb. o združovaní občanov )

Na vznik občianskeho združenia je potrebné, aby sa aspoň tri osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18 rokov sa rozhodli združenie založiť, pripravili jeho stanovy a zaslali Ministerstvu vnútra návrh na registráciu.

 

Výhody občianskeho združenia je jeho flexibilita, možnosť jednoducho prijímať nových členov. Členské príspevky nie sú zdaniteľným príjmom a ani akákoľvej aktivita súvisiaca s hlavným cieľom združenia. ( napríklad konferencia, workshop súvisiaci s cieľom OZ a príjem zo vstupného nebude považovaný za zdaniteľný príjem )

Občianske združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra, je mu automaticky pridelené IČO.

Registrácia a pridelenie DIČ na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni je potrebná, len v prípade, ak je občianske združenie zamestnávateľom, alebo bude vykonávať podnikateľskú činnosť ( pri podnikateľskej činnosti je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie, licenciu, alebo koncesiu )

Občianske združenie vedie jednoduché účtovníctvo ( ak nepodniká a jeho príjem nedosiahol 100.000,-€ ), alebo podvojné účtovníctvo – podľa jeho aktivít.

Pre registráciu do zoznamu prijímateľov 2% je nutné aby OZ bolo založené minimálne 2 roky, t.j. OZ založené v roku 2016 môže sa zaregistrovať ako prijímateľ 2% až v roku 2018.

( všetky právne služby sú poskytované  advokátom oprávneným poskytovať právne služby )

Ha Ha

V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 0905 465 160 ( kontaktná osoba Ing. Marek Novák )

Mohlo by Vás tiež zaujímať.