Zrušenie spoločnosti súdom – ex offo

Túto možnosť je možné využiť len v tom prípade ak spoločnosť nemá žiadny majetok a žiadne dlhy. V tomto prípade presuniete všetky povinnosti na súd. Jedná sa o spôsob veľmi zdĺhavý, ktorý môže trvať aj niekoľko rokov.

Cena za podanie podnetu na zrušenie spoločnosti súdom je 100,- €

Zrušenie spoločnosti súdom je možné v prípadoch ktoré vymenúva § 68, ods. 6 Obchodného zákonníka:

(6) Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak :

a) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
b) spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
c) zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
d) spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4,
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
g) spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3.