Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov zaoberá oddlžením klientov, ktorý už nevládzu splácať svoje dlhy ( splátky úverov a iných dlhov presahujú už výšku ich príjmov ). Forma oddlženia je individuálna podľa situácie, výšky dlhov, majetku a rôznych iných faktorov. V prvom rade je potrebné si dohodnúť stretnutie, kde s našimi pracovníkmi si prejdete Vašu celkovú situáciu.

( konzultácie a stretnutie je bezplatné !!! ) 


PONÚKAME TIETO FORMY ODDLŽENIA:

 

ODDLŽENIE – KONSOLIDÁCIA ÚVEROV:

V prípade ak klient príde v čase, keď ešte relatívne dobre spláca všetky úvery, ale  pomaly dosahujú jeho splátky hranicu kedy ich už nebude môcť splácať  je vhodný čas na konsolidáciu pôžičiek.

To znamená, že sa všetky pôžičky zlúčia do jednej s lepšou úrokovou sadzbou a podstatne menšou splátkou. Väčšinou je splátka až o 50% nižšia ako pôvodné splátky. Naša spoločnosť Vám profesionálne a odborne  zabezpečí skonsolidovanie Vašich úverov.


Upozornenie

V súčasnosti začali vznikať mnohé oddlžovacie spoločnosti . Pri pozornom čítaní zmluvy s takýmito spoločnosťami zistíte, že sa nejedná o oddlženie, ale o správu dlhu za poplatok. Naša spoločnosť nie je takzvanou oddlžovacou spoločnosťou, ktoré vykonávajú tzv. správu dlhu a Vás ešte viac zadlžujú.

Čo je oddlženie – správa dlhu ?

Jednoducho povedané je to jeden z najväčších podvodov.

Viac, vrátane príkladov tohto podvodu si môžte prečítať v našom blogu – TU

Pre objasnenie praktík oddlžovacích spoločností si prečítajte náš článok o oddlžení  v našom blogu – TU


Osobný bankrot  ( konkurz ) – následné oddlženie :

Ak sa človek ocitne v situácii, keď jeho dlhy presiahli zvládnuteľnú hranicu a  už nestačí splácať splátky úverov, poprípade iné dlhy, ktoré sankciami narastajú do vysokých čiastok ( nie je možná konsolidácia, ani súkromný investor ) je načase rozmýšľať o oddlžení.


Ako na osobný bankrot

Od 1.3.2017 vstúpila do platnosti novela zákona č.7/2005 Z.z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Touto novelou sa zmenili pravidlá tzv. osobného bankrotu. V súčasnosti sú dve možnosti ako sa zbaviť legálnym spôsobom dlhov.

 • Konkurz ( predaj všetkého majetku ), kde jeho ukončením sú ostatné dlhy nevymáhatelné.
 • Určenie splátkového kalendára ( v tomto prípade si dlžník ponechá majetok, ale musí v období určenom v splátkovom kalendári zaplatiť určitú čiastku veriteľom )

POZOR oddlženie je možné jedine prostredníctvom Centra právnej pomoci !!!

Kto sa môže domáhať oddlženia:

 1. fyzická osoba podnikateľ, alebo nepodnikateľ
 2. musí byť platobne neschopný ( musí mať exekučne vymáhaný aspoň jeden záväzok, alebo aspoň jeden záväzok musí byť 180 dní po splatnosti – t.j. v omeškaní )
 3. musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 4. musí mať poctivý zámer

Existujú určité dlhy, ktoré sú vylúčené z oddlženia ( § 166c – Nedotknuté pohľadávky ), to znamená, že tieto dlhy bude dlžník musieť splácať v plnej výške aj po oddlžení.

 • pohľadávka ktorej veriteľ nebol písomne upovedomený správcom o tom, že bol vyhlásený konkurz
 • pohľadávka Centra právnej pomoci ( pôžička )
 • zabezpečená pohľadávka ( napr. záložným právom )
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
 • pohľadávka výživné na dieťa
 • pracovno právne nároky
 • peňažný trest podľa Trestného zákona
 • nepeňažná pohľadávka

POZOR ( § 166k ) Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci, alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. ( to znamená, že dlžník sa nemôže sám zastupovať a ani si sám určiť právneho zástupcu ).

KONKURZ

V tomto prípade dlžník nemusí okrem vyššie uvedených podmienok spĺňať žiadne špeciálne požiadavky Nie je povinnosť mať príjem a majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a ani majetok, tiež môže požiadať o oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, ten sa speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku.

Ak dlžník vlastní byt, alebo rodinný dom, ktorý je jeho obydlím, je tu nepostihnuteľná čiastka až do výšky 10.000,- € ( túto finančnú hotovosť správca uloží na špeciálny bankový  účet a bude dlžníkovi každý mesiac uvoľňovať určitú čiastku. To preto, aby dlžník mal možnosť platiť si určitý čas prenájom ). Toto neplatí v prípade ak takáto nehnuteľnosť je zabezpečená nar. záložným právom.

Pri podaní návrhu na konkurz je potrebné zaplatiť súdny poplatok vo výške 500,- €. Tento poplatok Vám môže poskytnúť Centrum právnej pomoci formou pôžičky.

Do 15 dní od podania návrhu súd vyhlási konkurz a urči správcu. Vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky dlžníkove súdne konania ( týkajúce sa majetku dlžníka ) a exekučné konania, okrem konaní o nedotknutých pohľadávkach.

Vyhlásením konkurzu zaniká bez podielové spoluvlastníctvo manželov.

Návrh na konkurz vypracuje dlžníkovi Centrum právnej pomoci ( je potrebné sa telefonicky objednať )

Na konzultáciu je potrebné si pripraviť nasledovné údaje:

 • životopis s opisom jeho aktuálnej životnej situácie,
 • zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa, príp. dátum narodenia),
 • zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil dlžník v posledných 3 rokoch,
 • zoznam veriteľov,
 • vyhlásenie o platobnej neschopnosti,
 • doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

Tu dlžník musí spĺňať podmienky uvedené vyššie ( uvedené pred odsekom konkurz ) a majetok dlžníka je vyšší ako jeho dlhy. Dlžník je zamestnaný ( má dostatočný príjem ), musí byť schopný zaplatiť cca 700,- € ( 500,- € súdny poplatok a cca 200,- € poplatok advokátovi určenému Centrom právnej pomoci ). Pri určení splátkového kalendára dlžníkovi ostáva časť majetku.

Následne súd do 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi a určí správcu. Správca do 45 dní preskúma majetkové pomery dlžníka a zostaví splátkový kalendár. Splátkový kalendár musí byť zostavený tak, že počas 5 rokov musí byť minimálne uspokojenie pohľadávok veriteľov vo výške 30% – 100%

Centrum právnej pomoci, alebo advokát určený Centrom právnej pomoci Vám vypracuje návrh na súd.

Na konzultáciu je potrebné si pripraviť nasledovné údaje:

 • doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní,
 • doklad o trvalom príjme,
 • doklad o vlastníctve majetku.

Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak urobiť do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Nepoctivý zámer dlžníka je najmä, ak:

 • úmyselne neuviedol časť svojho majetku
 • v zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa
 • fyzickú osobu
 • úmyselne neuviedol dôležitú informáciu
 • neposkytol správcovi vyžadovanú súčinnosť
 • sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti
 • v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť
 • zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo že mal snahu poškodiť svojich veriteľov alebo zvýhodniť niektorého z veriteľov.
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas nesplní splátkový kalendár
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa
 • bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
 • dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

Ak súd právoplatne rozhodne o zrušení oddlženia, toto rozhodnutie je účinné voči všetkým veriteľom (to znamená, že všetky dlhy budú opäť splatné).

Vynaliezavosť oddlžovacích spoločností je nekonečná a v súčasnej dobe poniektoré vytvorili tzv. kalkulačku bankrotu – je to len reklama a splátka spolu s výškou uspokojenia pohľadávok veriteľov bude navrhnutá až správcom a určená súdom podľa celkových vašich majetkových pomerov a príjmov.


Vyhlásenie konkurzu ( osobného bankrotu ) je závažné životné rozhodnutie, ale vo väčšine prípadov je to jediná cesta, ako sa v dohľadnej dobe dostať zo zlej finančnej situácie. Včasné vyhlásenie osobného bankrotu – konkurzu Vám môže ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov. 


Článok o oddlžení si môžete prečítať v našom blogu TU


Nájdete nás aj na Facebooku, kde nám môžete napísať svoju otázku, alebo podnet .

Ak si nás pridáte k priateľom budete mať stále aktuálne informácie o akciách bánk a nebankových spoločnostiach.


Na stretnutie si pripravte nasledovné doklady:

 • všetky zmluvy veriteľov ( banky, nebankové subjekty, exekúcie, dražby, výzvy, sociálna, zdravotná poisťovňa, vodárne, elektrárne, plynárne, telefón …)
 • vždy dva osobné doklady , OP , vodičsky preukaz , rodný list , pas
 • LV ku všetkým nehnuteľnostiam v jeho vlastníctve
 • zoznam ostatného majetku, zoznam pohľadávok v ktorých vystupujete ako veriteľ

Register úpadcov TU